Speaking

Train and Subway Stations

http://www.aichi-gakuin.ac.jp/~jeffreyb/stations.html

Stations
What prefecture do you live in? Aichi? Gifu? Mie? Shizuoka?
What city? Toyohashi? Gifu? Hamamatsu?
What is the name of your neighborhood? Where is it?
What is the closest train or subway station?

Subway--Higashiyama Line Komaki
Takabata
Hatta
Nakamura Nisseki
Honjin
Nagoya <= Meitetsu and Kintetsu
Nagoya
Fushimi <= Tsurumai Line
Fushimi
Sakae <= Meijo Line
Sakae
Shin Sakae
Chikusa <= JR Chuo Line
Chikusa
Imaike <= Sakura Dori Line
Imaike
Ikeshita
Kakuozan
Motoyama
Higashiyama Koen
Hoshigaoka
Issha
Hongo
Fujigaoka

Subway--Meijo Line
Jiyugaoka
Chayagasaka
Sunadabashi
Nagoya Dome Mae
Ozone <= Meitetsu Seto Line and JR Chuo Line
Ozone
Heian Dori
Shiga Hon Dori
Kurokawa
Meijo Koen
Shiyakusho
Hisaya Odori
Sakae => Higashiyama Line
Yabacho
Kamimaezu <=> Tsurumai LIne
Kamimaezu
Higashi Betsuin
Kanayama <= Meitetsu and JR Chuosen
Kanayama
Hibino
Rokubancho
Aratamabashi <=> Sakuradori Line

Subway--Tsurumai Line and Meitetsu Lines
Inuyama
Haguro
Ajioka
Joshin
Marunouchi
Fushimi => Higashiyama Line
Fushimi
Osu Kannon
Kamimaezu <=> Meijo Line
Kamimaezu
Tsurumai
Arahata
Gokiso <=> Sakurayama Line
Kawana
Ueda
Hara
Hirabari
Akaike
Nisshin
Komenoki
Kurozaki
Miyoshigaoka--Nagoya Prison
Toyota

Subway--Sakuradori Line
Nagoya => Higashiyama Line
Imaike => Higashiyama Line
Fukiage
Aratamabashi <=> Meijo Line
Tsurusato
Nonami

JR--Chuo Line
Ena
Mino Kawai
Nemoto
Tajimi <= Tajimi Line
Tajimi
Jokoji
Kozoji
Kasugai
Kachigawa
Ozone <=> Meijo Line
Chikusa => Higashiyama Line
Tsurumai <=> Tsurumai Line
Kanayama <=> Meijo Line
Nagoya => Higashiyama Line

JR--Tokai Mainline
Sekigahara
Ogaki
Hozumi
Gifu
Owari Ichinomiya
Kyosu
Kameyama
Nagoya <= Kansai Mainline
Nagoya => Higashiyama Line
Kanayama => Meijo Line
Atsuta
Kasadera
Oodaka
Kyowa
Obu
Obu <= JR Taketoyo Line
Okkawa
Aizu
Kariya
Higashi Kariya
Mikawa Anjo
Anjo
Nishi Okazaki
Okazaki
Gamagori
Toyohashi
Futagawa
Hamamatsu

Kintetsu Line
Nagoya => Higashiyama Line
Kuwana
Kuwana <= Yoro? Line
Komano
Nishi Kuwana <= Nishi Kuwana Line
Sakaibashi
Akuragawa
Kintetsu Yokkaichi
Shiohama
Hirata
Tsu
Matsuzaka

Meitetsu Line
Toyota
Chiryu
Kariya
Mikawa Takahama

Meitetsu--Seto Line
Owari Seto
Shin Seto
Mizuno
Sango
Owari Asahi
Obata
Ozone

Meitetsu--Nagoya Mainline
Shin Gifu
Shin Ichinomiya
Konomiya
Shin Kiyosu
Sukaguchi <= Tsushima Line
Sukaguchi
Shin Nagoya
Jingu Mae
Narumi
Sakyoyama
Arimatsu
Zengo
Toyoake
Chiryu
Shin Anjo
Higashi Okazaki
Toyohashi

Meitetsu--Tokoname Line
Jingu Mae
Shin Nittetsu Mae
Otagawa
Teramoto
Oonomachi
Tokoname

Chita
Utsumi

Minami Kagiya
Agui
Kowa

Meitetsu--Inuyama Line
Inuyama -- Meiji-mura Village has many buildings from the Meiji era [1868-1912].
Konan
Hotei
Iwakura
Shin Nagoya

Meitetsu--Tsushima Line Sukaguchi => Nagoya Mainline Jimokuji Tsushima <= Bisai Line

Bisai Line Shin Ichinomiya Tsushima Saya Yatomi

Meitetsu--Kakamigahara Line
Inuyama
Unuma
Rokken
Shin Gifu

Photos and Links

Links
http://v202.jorudan.co.jp/norikae/cgi-bin/engkeyin.cgi?proc_sw=0

Photos--Used with Permission
none

Photos--Permission Pending
http://www.mapfan.com/japanmap/map/21.gif . . . etc.
http://www.city.nagoya.jp/_res/usr/11805/cxdOddwuoc.jpg . . . etc.
http://www.kotsu.city.nagoya.jp/subway/subway.gif


Last updated May 2005
Copyright (C) 2003-2005 by Jeff Blair
contact information